Seniorenraad

De gemeentelijke seniorenraad is een orgaan buiten het kader van de gemeentelijke administratie met zetel op het gemeentehuis van Beersel.

De seniorenraad neemt, voor wat zijn dagelijkse werking betreft, zelfstandig beslissingen.

Het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en het OCMW zijn ertoe gehouden de seniorenraad inhoudelijk te ondersteunen en de seniorenraad de beleidsdocumenten en het cijfermateriaal te bezorgen, aangaande materies die senioren aanbelangen.

De Seniorenraad:

  • is een adviserend, coördinerend en stimulerend overlegorgaan dat als officieel erkende woordvoerder van de senioren optreedt en de samenwerking bevordert tussen seniorenverenigingen, diensten, instellingen en organisaties die actief zijn in deze sector;
  • behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de senioren aanbelangen;
  • bezit de bevoegdheid om voorstellen te doen en op eigen initiatief of op verzoek van de gemeenteraad, het schepencollege of het OCMW adviezen te verstrekken;
  • telkens het gemeentebestuur of het OCMW het advies van de raad niet volgt, zal het zijn beslissing motiveren.

De seniorenraad kan via eigen afgevaardigden deel uitmaken van andere adviesraden.

 

De inbreng van alle Beerselse senioren is voor ons zeer waardevol ! 
De bestuursleden van de Seniorenraad staan steeds ter uwer beschikking. Indien u vragen hebt of voorstellen, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van hen.

U kan ook mailen naar senioren@beersel.be