Samenstelling Vast Bureau

 • Hugo Vandaele

  Hugo Vandaele

  Lijst Burgemeester

  • Voorzitter Vast Bureau

  adres
  Kantoor:
  Domein Rondenbos
  Alsembergsteenweg 1046
  1652 Alsemberg
   
  Privé:
  Nachtegaallaan 35
  1653 Dworp
  tel.
  Gemeentehuis: 02 359 17 17
  e-mail
  hugo.vandaele@beersel.be
  Digitaal visitekaartje

  De burgemeester wordt voorgedragen door de gemeenteraad en benoemd door de koning. Hij is het hoofd van de gemeente. Bovendien is hij ook hoofd van de plaatselijke politie en speelt hij een sleutelrol in het gemeentelijk veiligheidsbeleid.
  De burgemeester zorgt ervoor dat de wetten en besluiten worden uitgevoerd. Hij is ook wettelijk ambtenaar van de burgerlijke stand. Samen met de algemeen directeur ondertekent hij alle briefwisseling.

  Bevoegdheden: decretale en andere taken als burgemeester, algemeen beleid, Politie, preventie en noodplanning, communicatie, personeel, technische uitvoeringsdiensten, openbare werken, integraal waterbeleid, begraafplaatsen, feesten en ontvangsten, wonen

 • Kristien Vanhaverbeke

  Kristien Vanhaverbeke

  N-VA

  • Lid Vast Bureau

  adres
  Laarheidestraat 32  1650 Beersel
  GSM
  0477 22 31 17
  e-mail
  kristien.vanhaverbeke@beersel.be
  Digitaal visitekaartje

  Bevoegdheden: mobiliteit en verkeer, jaarmarkten, lokale economie, toerisme, bevolking en burgerlijke stand

 • Eddy Deknopper

  Eddy Deknopper

  Lijst Burgemeester

  • Lid Vast Bureau

  adres
  Eegde 9  1653 Dworp
  GSM
  0476 98 29 01
  e-mail
  eddy.deknopper@beersel.be
  Digitaal visitekaartje

  Bevoegdheden: financiën, Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), informatica, gegevensbeheer en informatieveiligheid, patrimonium (inclusief erfgoed, gemeente- en OCMW eigendommen en gebouwen, kerkfabrieken, scholenbouw, ESCO), senioren (ook thuiszorg ), exploitatie woonzorgcentrum, wijkwerking en buurtwerking en participatie

 • Elsie De Greef

  Elsie De Greef

  N-VA

  • Lid Vast Bureau

  adres
  Rastelbos 18  1653 Dworp
  GSM
  0475 95 51 60
  tel.
  02 356 73 63
  e-mail
  elsie.degreef@beersel.be
  Digitaal visitekaartje

  Bevoegdheden: cultuur en verenigingen, bibliotheek, cc de Meent, erfgoed, monumentenzorg (privaatpatrimonium), sport, vrijwilligers, Vlaams en Europees beleid, dierenwelzijn

 • Jo Vander Meylen

  Jo Vander Meylen

  Lijst Burgemeester

  • Lid Vast Bureau

  adres
  Kloosterweg 16  1652 Alsemberg
  GSM
  0498 68 84 62
  e-mail
  jo.vandermeylen@beersel.be
  Digitaal visitekaartje

  Bevoegdheden: onderwijs, buitenschoolse kinderopvang, voorschoolse kinderopvang (onthaalouders en kinderkribbe), basiseducatie, gezondheid en preventie, sociale zaken, welzijn en gezin, gelijke kansen, kindvriendelijkheid

 • Bruno Lerminiaux

  Bruno Lerminiaux

  N-VA

  • Lid Vast Bureau

  adres
  Klarissenbos 21  1651 Lot
  GSM
  0496 90 90 01
  e-mail
  bruno.lerminiaux@beersel.be
  Digitaal visitekaartje

  Bevoegdheden: speelpleinwerking, jeugdbeleid, integratie

 • Jos Savenberg

  Jos Savenberg

  OPEN VLD

  • Lid Vast Bureau

  adres
  Beukenbosstraat 106 1652 Alsemberg
  GSM
  0498 12 86 40
  e-mail
  jos.savenberg@beersel.be
  Digitaal visitekaartje

  Bevoegdheden: ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu, klimaat, Land van Teirlinck, energie, afvalbeheer, groenbeleid, landbouw, Noord-Zuidwerking

 • Hilde Devisch

  Hilde Devisch

  • Algemeen directeur

  adres
  Administratief Centrum Domein Rondenbos, Kasteeltje
  Alsembergsteenweg 1046
  1652 Alsemberg
  tel.
  02 359 17 78
  fax
  02 359 17 18
  e-mail
  hilde.devisch@beersel.be
  Digitaal visitekaartje

  De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Zij staat hen bij in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader. De algemeen directeur staat aan het hoofd van het personeel van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en zij is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. De algemeen directeur leidt en coördineert de activiteiten van de organisatie om de gemeente en het OCMW te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en een adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

  De algemeen directeur rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) en vervult de scharnierfunctie tussen de politieke beleidsorganen en de gemeentelijke en OCMW-organisatie. Over de organisatiebeheersing rapporteert de algemeen directeur jaarlijks aan het college, de gemeenteraad, de OCMW-raad en het vast bureau.

  De algemeen directeur creëert als verbindingsfiguur de optimale ruimte voor samenwerking in het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger.

  De opdrachten van de algemeen directeur zijn voornamelijk decretaal bepaald en omvatten verschillende resultaatsgebieden.

  De algemeen directeur is omringd door een team deskundige diensthoofden en is voorzitter van een managementteam.