Zonevreemde woningen en gebouwen

Om de ruimte te ordenen werden plannen van aanleg, zoals de gewestplannen opgemaakt. Op deze gewestplannen wordt onder andere vastgelegd waar de woonzones liggen en waar dus in principe gebouwd kan worden om er te gaan wonen. Ook liggen de gebieden vast waar terreinen voor de industrie nodig zijn, welke geschikt zijn voor landbouw of recreatie en welke men wenst te behouden als groengebied.

Als een gebouw ligt in een zone waar het niet thuishoort, wordt het "zonevreemd" genoemd. Bijvoorbeeld, een woning in landbouwgebied, ...

Meestal bestonden deze gebouwen vooraleer de verschillende bestemmingen op de plannen van aanleg werden vastgelegd. Zonevreemd is dus iets totaal anders als "illegaal". Illegale woningen zijn woningen gebouwd zonder bouwvergunning. De meeste zonevreemde woningen en gebouwen zijn volledig wettelijk, legaal, tot stand gekomen.

Opgelet: heeft u een lot in een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling, dan heeft deze verkaveling voorrang op het ge
westplan. U valt dan dus niet onder de uitzonderingsregeling voor zonevreemde woningen. U kunt bouwen, verbouwen en herbouwen, mits u de verkavelingsvoorschriften respecteert.

Opgelet: ook een woning in woonuitbreidingsgebied is niet zonevreemd.

De regelgeving inzake bouwwerken die betrekking hebben op zonevreemde constructies zit vervat in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (Titel 4 - vergunningenbeleid - Art 4.4.10 t.e.m. 4.4.23)

 

Planologisch attest

Het planologisch attest is een instrument dat aan bestaande zonevreemde bedrijven een ruimtelijke oplossing kan bieden.

Een planologisch attest is een document waarin de bevoegde overheid aangeeft of een bestaand bedrijf al dan niet kan blijven op de plaats waar het gevestigd is en welke de (ruimtelijke) ontwikkelingsmogelijkheden zijn op korte en lange termijn.

Elk bedrijf dat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of bijzonder plan van aanleg (BPA) nodig heeft in geval van uitbreiding of herbouwen kan een planologisch attest aanvragen. Bedrijven die een planologisch attest aanvragen, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden

Het planologisch attest is terug te vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.4.24 tot en met 4.4.29.

Wat zijn de gevolgen van een negatief planologisch attest

  • het bedrijf kan op die plaats niet blijven bestaan
  • het bedrijf kan de overheid vragen of er al dan niet een mogelijkheid tot herlokalisatie is.

Hoe aanvragen

Het bedrijf dient de aanvraag voor een planologisch attest in bij de gewestelijk planologisch ambtenaar.

Als het gemeentebestuur een positief planologisch attest aflevert, is zij verplicht om binnen het jaar een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken.

Dit betekent evenwel niet dat zij de nieuwe bestemming uiteindelijk ook zal vaststellen, vermits tijdens het openbaar onderzoek van de planwijziging de ingediende bezwaren en/of adviezen het gemeentebestuur tot een andere visie kunnen brengen.

De aanvrager moet een stedenbouwkundige vergunning voor de korte-termijnbehoefte aanvragen binnen het jaar na ontvangst van het positief planologisch attest.

Woning in agrarisch gebied

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17 (enkel in voormiddag telefonisch bereikbaar)
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be