Visie, missie, waarden

Missie gemeente en OCMW Beersel

Beersel, situeert zich als Vlaamse gemeente op het raakpunt van drie gewesten en grenst aan de grootstad Brussel. Beersel kenmerkt zich door een actief dorps- en sociaal leven. In en rond de woonkernen is veel groene ruimte bewaard gebleven.

Gemeente Beersel is een Vlaamse gemeente  en zal dat blijven. Zij bouwt voor haar burgers een optimaal woon- en leefklimaat uit. Ze doet dit via overleg, inspraak en participatie met de Beerselaars, groot en klein. Ze communiceert helder en open.

Gemeente Beersel zet via een sterk sociaal beleid in op alle burgers, kiest voor solidariteit en duldt geen uitsluiting of achterstelling.

Gemeente Beersel is mee met nieuwe maatschappelijke inzichten, digitale innovatie en evoluties. Nieuw beleid wordt getoetst aan duurzaamheid en kindvriendelijkheid, twee belangrijke pijlers voor het toekomstig Beersel. 

Visie gemeente en OCMW  Beersel

De gemeente Beersel beheert en ontwikkelt diensten, infrastructuur en patrimonium, gefocust op alle inwoners en doelgroepen binnen de Beerselse bevolking en als optimaal instrument voor de realisatie van het gekozen beleid. Onze prioriteiten omvatten:

  • een ruime sociale dienstverlening en een gericht integratiebeleid met respect voor alle bevolkingsgroepen
  • een breed en zichtbaar gezondheidsbeleid
  • een geoptimaliseerd mobiliteitsbeleid
  • een duidelijke keuze voor leefbare woonkernen, met bewuste plaats voor leven, leren, spelen, ontspanning, werken en winkelen, natuur en landbouw
  • milieu- en klimaatzorg zijn doel op zich en zitten ook verweven in elke beleidsmaatregel
  • cultuur en onderwijs zien we als hefbomen voor emancipatie, persoonlijke ontwikkeling en levenslang leren
  • resoluut inzetten op veiligheid en veiligheidsgevoel
  • een betekenisvolle en transparante ondersteuning van het verenigingsleven
  • een uitgekiend toeristisch beleid om Beersel te promoten
  • een gezond financieel beheer.

 

Gemeenschappelijke waarden

Samenwerking

Om tot haalbare resultaten te komen wordt er op verschillende vlakken samengewerkt, zowel binnen de organisatie als met andere partners

Transparantie

De organisatie heeft een duidelijke structuur waar de afspraken nageleefd worden en waar een heldere communicatie gevoerd wordt

Loyaliteit

Iedere medewerker en beleidsverantwoordelijke handelt in een correcte verhouding tot elkaar, vanuit algemeen aanvaarde sociale en ethische normen, zoals betrouwbaarheid, objectiviteit, ten dienste van elke Beerselaar

Tact, discretie, integriteit en respect

Deze waarden staan garant voor de professionaliteit waarmee ambtenaren en beleidsverantwoordelijken met informatie omgaan

Burgervriendelijkheid en zorgzaamheid gericht naar alle Beerselaars

Het uitgangspunt is een correcte dienstverlening , zonder uitsluiting of achterstelling