Verplichte keuring aansluiting private waterafvoer

De Vlaamse Regering keurde het Algemeen Waterverkoopreglement goed. Dit Algemeen Waterverkoopreglement maakt de keuring van de private waterafvoer verplicht.

Waarom keuring?

Sinds geruime tijd wordt de gescheiden afvoer van het afval- en hemelwater toegepast en dit zowel op het openbaar domein bij de aanleg van nieuwe rioleringen als op het private domein. 

Met de scheiding van de waterafvoer beoogt men een verbetering van de kwaliteit van de waterlopen. Door de gescheiden afvoer kan het afvalwater quasi onverdund naar de zuiveringsinstallaties worden gebracht, waar het wordt gezuiverd vooraleer het in de waterlopen wordt geloosd.

De scheiding op de private terreinen wordt sinds 2004 bij nieuwbouw en grondige verbouwingen opgelegd via de stedenbouwkundige vergunning.  Vanaf 1 augustus  2008 bestaat er, als gevolg van de gewijzigde milieuwetgeving (Vlarem II), bovendien een ‘afkoppelingsplicht’ voor alle woningen die aansluiten op nieuw aangelegde gescheiden rioleringen. De afkoppelingsplicht houdt in dat op het private terrein het hemelwater gescheiden van het afvalwater wordt afgevoerd.

Scheiding van hemelwater vergt belangrijke financiële inspanningen, zowel van de rioolbeheerders als van de particulieren. Kwaliteitsvolle uitvoering is dan ook een vereiste om de investeringen ten volle te laten renderen. Daarom is een verplichte keuring van de private waterafvoer opgenomen in het Algemeen Waterverkoopreglement  van de Vlaamse Regering.

In de praktijk blijkt immers dat de scheiding en de afkoppelingen op de private percelen niet altijd correct worden uitgevoerd.  Een correcte scheiding en afkoppeling is nochtans noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren, ongezuiverde lozingen in de oppervlaktewaters te voorkomen en wateroverlast te vermijden.

De keuring van uw private waterafvoer geeft u tevens als particulier een bijkomende zekerheid dat de scheiding van uw privéwaterafvoer correct werd uitgevoerd.

Voor wie

In de hierna opgesomde gevallen dient een keuring uitgevoerd:

  • 1° voor de eerste ingebruikname;
  • 2° bij belangrijke wijzigingen;
  • 3° na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant;
  • 4° in straten waar een gescheiden rioolstelstel wordt aangelegd, zijn de bestaande woningen die op de nieuwe gescheiden riolering aansluiten, wettelijk verplicht om het hemelwater van het afvalwater te koppelen, conform de bepalingen van Vlarem II.

Bij nieuwbouwprojecten en bij bestaande woningen waarvoor een eerste keer een rioolaansluiting wordt aangevraagd, is keuring verplicht als de datum van de aanvraag van de rioolaansluiting na 1 juli 2011 valt.

Meer info

Wat houdt de keuring precies in?
Hoe en bij wie kunt u ze aanvragen?
Download de folder ‘Keuringen van uw private waterafvoer'. 

Bekijk ook

www.water-link.be 

Openingsuren & contact

Openbare werken - infrastructuur

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
infrastructuur@beersel.be