Verkiezingen 2019: U kan niet gaan stemmen?

Op 26 mei 2019  worden drie verschillende verkiezingen gehouden:

  • De Europese verkiezingen
  • De federale verkiezingen (de Kamer van Volksvertegenwoordigers)
  • De regionale verkiezingen ( o.a. Vlaams Parlement)

In België is er bij de verkiezingen een opkomstplicht, wat wil zeggen dat u als Belg of als voor de Europese verkiezing geregistreerde niet-Belg, verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al kunt u om een legitieme reden niet zelf gaan stemmen. De redenen die in aanmerking komen staan in onderstaande tabel opgesomd.

Als u niet kunt gaan stemmen, kunt u toch uw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden.

In de volgende gevallen kunt u een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

Reden voor afwezigheid Bewijs van afwezigheid
U bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan u ernaartoe voeren. een doktersattest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven)
U kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland). werknemers: een attest van uw werkgever (verblijven andere leden van uw gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven)zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor uw afwezigheid blijkt
U bent schipper, marktkramer of kermisreiziger. een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar u bent ingeschreven (ook de leden van uw gezin die met u samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven)
U bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel. een attest van de directie van de strafinrichting (in dit geval bent u niet verplicht een volmacht te geven)
U kunt niet stemmen door uw geloofsovertuiging. een attest van de religieuze overheid
U bent student en kunt niet stemmen om studieredenen. een attest van de directie van de instelling waar u studeert
U bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie. een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven.

Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. De volmachtkrijger moet geen familielid zijn.

Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).

  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u zelf stemgerechtigd bent.

Als u zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan komt u terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd.

De vervolging en de straffen op het verzuim van de stemplicht worden geregeld in de artikelen 209 en 210 van het Kieswetboek.

Een eerste niet-gewettigde onthouding wordt gestraft met een berisping of een geldboete van 5 tot 10 euro (te vermenigvuldigen met 8), dus 40 tot 80 euro. Bij herhaling is de geldboete 10 tot 25 euro (= 80 tot 200 euro).

Kostprijs

Het volmachtformulier alsook het formulier ter invulling voor staving van uw afwezigheid kunt u kosteloos afhalen aan het snelloket bij de dienst Burgerzaken of downloaden via de links op deze site.

Afhandeling

Eerst vult u een volmachtformulier in. U kunt het volmachtformulier downloaden of tijdens de openingsuren gratis afhalen aan het snelloket bij de dienst burgerlijke stand.

Vervolgens geeft u het ingevulde volmachtformulier, uw oproepingskaart als ook het attest ter staving van uw afwezigheid tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor u zal stemmen, de volmachtkrijger.

Opgelet: Indien u EU-onderdaan bent dient u deze volmacht te gebruiken. Dit formulier kunt u ook halen aan snelloket van de dienst burgerzaken. Daar liggen exemplaren die u kosteloos worden verstrekt.

 

Wat meebrengen

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op uw oproepingsbrief vermeld staat.

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door u ingevulde volmachtformulier
  • het attest of bewijs van uw afwezigheid
  • zijn eigen identiteitskaart
  • uw oproepingsbrief
  • zijn eigen oproepingsbrief.
Verkiezingen

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 33
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be