Onbewoonbare woning

De procedure van de ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring is bedoeld als huisvestingsinstrument om de woningkwaliteit in de gemeente te bewaken. Bedoeling is om de door ongeschikt- of onbewoonbaarheid getroffen woningen te verbeteren, aan te passen of te renoveren, indien dit nog mogelijk is.

Ongeschikte woning
Volgens de Vlaamse Wooncode is een woning ongeschikt als ze niet beantwoordt aan bepaalde minimum vereisten op het gebied van stabiliteit, bouwfysica, veiligheid of minimaal comfort.

Onbewoonbare woning
Volgens de Vlaamse Wooncode is een woning onbewoonbaar indien ze gebreken vertoont die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden. De onbewoonbaarheid wordt onafhankelijk van de ongeschiktheid beoordeeld. Het is dus perfect mogelijk dat een woning die, met toepassing van het Wooncodebesluit, onvoldoende strafpunten behaalt om ongeschikt te worden verklaard, toch onbewoonbaar is wegens het veiligheids- of gezondsheidsrisico.
In tegenstelling tot de ongeschikte woning, maken de vastgestelde gebreken de bewoning van een onbewoonbaar verklaarde woning onmogelijk.

Procedure tot ongeschikt - en onbewoonbaarverklaring
De procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring kan worden gestart op initiatief van de burgemeester.
Nochtans kan deze procedure eveneens worden ingezet via een gemotiveerd verzoekschrift van derden: het gemeentebestuur, de voorzitter van de OCMW-raad, de gewestelijke ambtenaar, de sociale woonorganisaties en de gezondheidsinspecteur van het ambtsgebied waar de woning is gelegen.
Als belanghebbenden komen ook in aanmerking: de huurder, de bewoner, familieleden van verhuurder of bewoner, en buren die nadeel ondervinden door de erbarmelijke staat van de aanpalende woning.
Als het verzoek geen motieven bevat of manifest ongegrond is, wijst de burgemeester het onmiddellijk af, zonder de gewestelijk ambtenaar om advies te vragen.

Sanctiemaatregelen
Wie een ongeschikte en/of onbewoonbare woning verhuurt, kan gesanctioneerd worden tot het uitvoeren van werken of sloop.
Daarnaast kan de verhuurder en de eventuele onderverhuurder ook gestraft worden met geldboetes. Indien een huurwoning die dient als hoofdverblijfplaats ongeschikt en/of onbewoonbaar wordt verklaard, vervalt het conformiteitsattest. De verhuring van de woning wordt vanaf dat ogenblik strafbaar gesteld ongeacht de ouderdom van de woning.

Werken
Net zoals dat het geval is bij de weigering of intrekking van het conformiteitsattest, zal tijdens het onderzoek naar een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring worden vastgesteld welke renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken nodig zijn om de woning opnieuw in overeenstemming te brengen met de gewestelijke normen.
Deze werken moeten worden uitgevoerd binnen een vastgestelde termijn.

Onbewoonbare woning

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be