Mobiliteitsplan

Het gemeentelijk mobiliteitsplan moet leiden tot een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie maar ook rekening houdt met de behoeften van de toekomstige generaties. Centraal staat de afremming van de groei van de automobiliteit door het verbeteren van de ruimtelijke voorwaarden voor de alternatieve vervoerswijzen zoals het openbaar vervoer, de fiets, te voet,… Het plan moet de verkeersveiligheid en de leef- en omgevingskwaliteit voor de bewoners van Beersel verbeteren en de bereikbaarheid van centra en industrieterreinen in stand houden.

De hoofddoelstellingen van het mobiliteitsplan werden opgelegd door de Vlaamse overheid en zijn voor iedere gemeente dezelfde door de ondertekening van het (gestandaardiseerde) mobiliteitsconvenant (moederconvenant).

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Strategisch Plan Toegankelijk Vlaanderen zijn verplicht als referentiekader. Het mobiliteitsplan en ieder uitvoeringsproject wordt door de  provinciale auditcommissie getoetst aan deze doelstellingen.

De gemeente Beersel heeft deze doelstellingen nog meer geconcretiseerd en vertaald in eigen doelstellingen van gemeentelijke reikwijdte.


Het mobiliteitsconvenant werd afgesloten tussen 3 partijen: het gemeentebestuur, het Vlaams gewest en De Lijn. Het plan beoogt wederzijdse resultaatsgerichte verbintenissen. Het is de bedoeling dat alle investeringen doelgericht gebeuren. De beschikbare middelen kunnen dan gecoördineerd ingezet worden om de problemen geïntegreerd, planmatig en multimodaal aan te pakken. Multimodaal betekent dat niet alleen aandacht gaat naar de auto maar ook naar de andere vervoerswijzen.

Werken aan een mobiliteitsbeleid is meer dan het uitvoeren van infrastructurele maatregelen. Op drie domeinen wordt gewerkt: de ruimtelijke structuur, de verkeersontwikkelingen per vervoerswijze en de ondersteunende maatregelen. Deze laatste maatregelen zijn bijvoorbeeld management, campagnes, tarifering openbaar vervoer, handhaving,… Deze geïntegreerde benadering zal tot een duurzaam mobiliteitsbeleid leiden omdat de maatregelen elkaar versterken.

Het mobiliteitsplan, omvattende een informatief deel, een richtinggevend deel en een actieplan werd door de gemeenteraad in zitting van 25 januari 2012 definitief vastgesteld, en in het Belgisch Staatsblad afgekondigd op 17 februari 2012.

 

Klik door naar de definitieve versie van het beleidsplan en bijhorende kaartenbundel.

Mobiliteitsplan

Openingsuren & contact

Mobiliteit & verkeer

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 61
e-mail
mobiliteit@beersel.be