Mantelzorgtoelage

De mantelzorgtoelage is een jaarlijkse toelage waarop Beerselse mantelzorgers recht hebben wanneer ze iemand binnen de eigen gemeentegrenzen verzorgen. Het is een manier om mensen die zich dag in dag uit inzetten voor het welzijn van zorgbehoevenden -familielid, vriend of kennis-, in de kijker te plaatsen en te bedanken.

Mantelzorg verlenen kan op verschillende manieren: maaltijden bereiden, helpen met de boodschappen, maar ook permanente zorg, gezelschap en bijstand bieden. Kortom: elke vorm van 'zorg' die maakt dat mensen langer in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen.

De gemeentelijke mantelzorgtoelage bedraagt 135 euro op jaarbasis. Om aanspraak te kunnen maken op de mantelzorgtoelage moet de mantelzorger in Beersel wonen en mantelzorg verlenen aan een zorgbehoevende inwoner van Beersel die erkend is door de Vlaamse Zorgverzekering.

De mantelzorgtoelage wordt aangevraagd bij het OCMW.

Voorwaarden

De thuiszorg dient te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De mantelzorger houdt zich daadwerkelijk en op geregelde basis bezig met de thuiszorg
  • De thuiszorg moet op een kwaliteitsvolle en menswaardige manier gebeuren.

De zorgbehoevende moet:

  • gedomicilieerd te zijn in de gemeente Beersel;
  • zorgbehoevend zijn. Dit wil zeggen dat hij niet meer in staat is om voor zichzelf te zorgen en dat de verminderde of onbestaande zelfredzaamheid van langdurige aard is. Om dit te bewijzen dient de zorgbehoevende het meest recente attest tegemoetkoming Vlaamse Zorgverzekering voor te leggen, als eenduidig bewijs van zijn nood aan mantelzorg;
  • onder normale omstandigheden thuis te verblijven en is dus niet opgenomen in een instelling, woonzorgcentrum of ziekenhuis.

De mantelzorger moet:

  • gedomicilieerd te zijn in de gemeente Beersel.
  • minstens 18 jaar te zijn, tenzij de familiale verwantschap tot in de 3de graad kan bewezen worden;
  • zich daadwerkelijk met de thuiszorg van de zorgbehoevende bezig te houden en legt hiervoor een verklaring op eer af.

De mantelzorgtoelage wordt enkel toegekend indien op het moment van de aanvraag de zorgbehoevende en de mantelzorger(s) aan de voorwaarden voldoen.

Hoe aanvragen

De aanvraag van de mantelzorgtoelage wordt gedaan door de mantelzorger en/of de zorgbehoevende door middel van het aanvraagformulier waarvan het model in bijlage is opgenomen. De aanvrager moet bewijzen dat aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.

De aanvraag wordt verstuurd naar het OCMW en gaat in vanaf de eerste maand volgend op de aanvraag. De aanvraag gebeurt uiterlijk op 30 november voor het lopende kalenderjaar.

Mantelzorg

Openingsuren & contact

OCMW

adres
Torleylaan 131654 Huizingen
tel.
02 356 73 18
fax
02 356 25 90
e-mail
info@ocmwbeersel.be