Jongerenproject- en startsubsidies

Projectsubsidie: een extra financieel steuntje voor jongeren die een specifiek project wensen te organiseren.

Startsubsidie: een extra financieel steuntje voor jongeren die een nieuwe jeugdvereniging wensen op te starten.

Voor wie

 • Kinderen/jongeren uit Beersel
 • Samenwerkingsverband van jeugdverenigingen voor activiteit die reguliere werking overstijgt

Voorwaarden

Projectsubsidie:

 • Het is een in tijd beperkt initiatief, dat zich afspeelt binnen een tijdspanne van maximum 6 maanden;
 • Het is een zelfstandige identiteit. Als het project deel uitmaakt van een groter organisatorisch geheel, dan moet het project getuigen van een grote zelfstandigheid en erkenbaarheid;
 • Het richt zich naar een doelgroep die zich voor meer dan 50% bevindt in de leeftijdsgroep van 0 tot 25 jaar;
 • De doelstelling sluit duidelijk aan op de leefwereld van de beoogde kinderen en jongeren en is bij voorkeur voorzien van een vernieuwend aspect;
 • Het project is vormend en/of ontspannend en/of cultureel met een toegankelijkheid voor alle jongeren van de gemeente Beersel;
 • Het project vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Beersel;
 • Het project is georganiseerd op basis van een maatschappelijk engagement waaruit de eerbied en stimuli voor meer democratie, verdraagzaamheid, burgerzin, gelijkheid, openheid en creativiteit duidelijk blijken;
 • De organisatie van het project houdt een aanwijsbaar financieel risico in en heeft geen winstoogmerk (dus geen fuif, eetfestijn,…).
 • Tijdens het project wordt steeds het Nederlands als voertaal gebruikt.

 

Startsubsidie:

 • De startsubsidie is bedoeld als eenmalige opstartsubsidie voor nieuwe jeugdwerkverenigingen die een permanente werking nastreven binnen de gemeente Beersel.
 • Onder jeugdwerk wordt verstaan: groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd, die daaraan deelneemt op vrijwillige basis, in een sfeer van vrije tijd en onder educatieve begeleiding.
 • De vereniging kan naargelang de aard van haar werking ondergebracht worden in een van de volgende drie categorieën:
  • jeugdbewegingen: “een werking die overwegend voor eigen leden openstaat en verschillende domeinen van het vrijetijds- of vormingswerk omvat. Per afdeling minimaal tien activiteiten per jaar op lokaal vlak.”
  • jeugdateliers: “In de werking moet vorming, creatieve expressie en een verantwoord technisch peil steeds kenbaar zijn. Het jeugdatelier is minimum 10 uren per week toegankelijk of organiseert tenminste tien activiteiten per jaar op lokaal niveau.”
  • open jeugdwerking: “Een werking niet alleen voor eigen leden maar ook voor buitenstaanders. De ontmoetingsactiviteiten zullen in de eerste plaats georganiseerd worden op die ogenblikken dat de jeugd vrij is. Daarnaast zal de vereniging minimaal 6 vormende activiteiten per jaar aan zijn leden aanbieden.”

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen dient verder minstens 50 % van de leden van de jeugdvereniging inwoner te zijn van Beersel en dient de vereniging het Nederlands als voertaal te hanteren.

Hoe aanvragen

Indienen van aanvraagformulier

Afhandeling

Subsidie: 500 Euro

Openingsuren & contact

Jeugd

adres
Gemeenveldstraat 31652 Alsemberg
tel.
02 359 16 14 - 15
e-mail
jeugd@beersel.be