OMV_2020086518

Omgevingsloket: OMV_2020086518

Gegevens van de bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen

Procedure: vereenvoudigde procedure

De aanvraag omvat:

  • - stedenbouwkundige handelingen

Gegevens over de aanvrager:

CIGABA BV met als correspondentieadres Wolfpoortstraat 7 te 1652 Beersel en de heer Francis RAGOEN met als correspondentieadres Fazantenlaan 28 te 1653 Beersel

Gegevens over de locatie:

Straat en nummer en busnummer:  Beling 67  en  Beling 69

Postcode en gemeente: 1653 Dworp en 1653 Dworp

Kadastrale gegevens: Dworp, afdeling 3 sectie C nr. 326K

Gegevens over de beslissing:

Datum van het besluit: 10 december 2020

Beslissing: Voorwaardelijk vergund

Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden:

Waar: ruimtelijke ordening, Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg

Elke werkdag tussen 9u en 12u en op woensdagnamiddag eveneens tussen 13u30 en 16u.

De uitzonderlijke sluitingsdagen zijn te vinden via de website: www.beersel.be/contact/9/ruimtelijke-ordening

Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden

Waar: Het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Termijn om beroep in te stellen

Indienen van het beroep moet gebeuren binnen 30 dagen:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt; 

- de dag na de eerste dan van de aanplakking van de bestreden beslissing  in de overige gevallen.

Opgelet! Hou er rekening mee dat wanneer de 30ste dag valt op een zaterdag of zondag, de termijn NIET verlengd wordt naar de eerstvolgende werkdag.

Dossiervergoeding bij een beroep

Bij het indienen van een aanvraag of bijstelling is een dossiervergoeding verschuldigd door de indiener ervan.

De dossiervergoeding bedraagt 100,00 euro. Een bewijs van betaling van de dossiertaks wordt bij het beroepschrift gevoegd.

De dossiertaks is verschuldigd op rekening  van het Omgevingsfonds op het rekeningnummer:

- Rekeningnr. IBAN: BE04 3751 1109 9031

- Verplichte mededeling: ‘beroep omgevingsvergunning OMV_2020086518’.

De wettelijke bepalingen tot instellen van een beroep zijn vastgesteld in het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; in het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in voorkomend geval het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be