Plannen - en vergunningenregister

Elk perceel grond heeft een bepaalde bestemming, vastgelegd in diverse ruimtelijke plannen.
Via het digitaal plannenregister kan de gemeente bijhouden welke ruimtelijke plannen allemaal van toepassing zijn op een bepaald kadastraal perceel. De regelgeving wordt er immers niet eenvoudiger op.  Het plannenregister geeft een overzicht van alle geldende plannen en verordeningen op het grondgebied van Beersel.

Deze inventaris omvat:

  • alle plannen van aanleg (gewestplan en BPA) en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)
  • stedenbouwkundige - en bouwverordeningen
  • rooilijnenplannen en onteigeningsplannen

Het gemeentelijk plannenregister werd goedgekeurd op 16 januari 2009.

Naast het plannenregister dient de gemeente ook een digitaal vergunningenregister bij te houden.

Dit register bevat per kadastraal perceel o.a. de volgende informatie:

  • de afgeleverde stedenbouwkundige attesten
  • alle stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen
  • de vermelding van elk proces-verbaal dat opgemaakt werd met betrekking tot een bouwovertreding
  • de planbatenheffing

Voor wie

De plannen - en vergunningenregisters zijn openbare documenten en ter inzage van de burger.

Voorwaarden

Het plannenregister levert samen met het vergunningenregister de gegevens voor het stedenbouwkundig uittreksel. Een stedenbouwkundig uittreksel is een informatief afschrift uit het plannen- en vergunningenregister voor het perceel waarvoor de aanvraag werd ingediend. Tegen vergoeding kan iedereen een stedenbouwkundig uittreksel opvragen.

Bij elke verkoop van een onroerend goed moet een notaris in de akte een aantal stedenbouwkundige inlichtingen geven. Hij kan hiervoor terecht bij de dienst 'Ruimtelijke Ordening'. Daarvoor is het van belang dat het onroerend goed nauwkeurig omschreven wordt, bij voorkeur aan de hand van een kadastraal uittreksel.

Kostprijs

115 euro

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be