Burgerenquête 'Mijn idee'

Meer inspraak van de burger is één van de speerpunten van de nieuwe beleidsploeg in Beersel. Daarom werd een grootscheepse burgerenquête ‘mijn idee!’ gelanceerd. Iedere Beerselaar vanaf 16 jaar kon deelnemen aan deze bevraging van 15 maart tot 15 april. Inmiddels zijn de resultaten verwerkt.

 

Het gemeentebestuur is bijzonder verheugd dat niet minder dan 954 inwoners meewerkten aan de enquête. Dit resulteert in een responsgraad van 5 procent, wat bijzonder sterk is. 95% van de respondenten vulde de vragenlijst online in. Evenveel mannen als vrouwen participeerden. De inwoners uit de deelgemeenten Alsemberg, Beersel, Dworp, Huizingen en Lot waren zowat evenredig vertegenwoordigd. Het procentueel aantal deelnames stemde goed overeen met de reële inwonersverdeling per deelgemeente.


82% van de enquêtes werd ingevuld door Beerselaars met Nederlands als thuistaal, dit tegenover 13% met Frans als thuistaal en 5% met een andere thuistaal.
Om op basis van het resultaat representatieve uitspraken te kunnen doen voor alle inwoners van Beersel van 16 jaar of ouder werd een analytische weging doorgevoerd op basis van geslacht en leeftijd. Zo vormen de resultaten een juiste afspiegeling van de werkelijke bevolking.


De meest in het oog springende conclusies


De Beerselaars vinden verkeersveiligheid dé top-prioriteit voor de komende jaren. Op de tweede plaats staat het onderhoud van de wegen en fiets- en voetpaden. Het behoud van de groene, open ruimte staat op plaats drie.

Opmerkelijk is dat 41% zich onveilig voelt als fietser en niet comfortabel kan fietsen in zijn woonplaats. Meer en beter onderhouden fiets- en voetpaden is prioriteit nummer één inzake mobiliteit. De grote meerderheid oordeelt dat Beersel zwaar verkeer zoveel mogelijk moet weren. Bijna 60% vindt dat het verkeer evenwichtig moet gespreid worden over alle hoofd- en lokale wegen. Inzake parkeerbeleid verkiezen de meesten gratis parkeren op wandelafstand van winkels, scholen en stations boven betalend parkeren in de nabije buurt.


De meerderheid vindt dat er voldoende groen is in Beersel en men is tevreden over de inspanningen van het bestuur om het groene karakter te behouden. Inwoners van deelgemeente Lot ervaren echter eerder een tekort aan groene ruimte. Een ruime groep van respondenten is van mening dat overtredingen zoals sluikstorten, bouw- en milieumisdrijven en GAS-overtredingen strenger aangepakt moeten worden. Wat betreft het gemeentelijk klimaatactieplan, is ondersteuning bij het energiezuinig maken van zijn/haar gezinswoning dé prioriteit voor de Beerselaar.


Een groot deel respondenten is vragende partij voor meer inspraak in de Beerselse toekomstplannen. Een andere bevinding is dat bijna 80% akkoord gaat met de stelling dat wie in Beersel woont Nederlands moet leren. 59% geeft aan een anderstalige buur eerst aan te spreken in het Nederlands en te helpen om Nederlands te oefenen. Het merendeel van de Beerselaars is bereid om deel te nemen aan allerhande buurtinitiatieven zoals “Zorg voor buren”.


Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat het gros van de inwoners meer gebruik wenst te maken van online dienstverlening. Vooral 25-54-jarigen zijn vragende partij voor een maximale digitale dienstverlening. De meesten geven voorrang aan snelle dienstverlening boven privacy. Bij de 55-plussers hecht 1 op 4 meer belang aan privacy dan aan snelle info.

 

En nu?

Met deze enquêteresultaten kan de nieuwe beleidsploeg aan de slag. De bevindingen worden immers meegenomen bij de opmaak van het beleidsplan voor de komende legislatuur (2020-2025).

 

Mijn idee

Openingsuren & contact

Communicatie

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 66
e-mail
communicatie@beersel.be