Missie van OCMW Beersel

Het O.C.M.W. van Beersel stelt zich tot algemeen doel om de sociale behoeften van de Beerselse bevolking maximaal te (h)erkennen en hieraan op de meest effectieve, efficiënte en klantvriendelijke wijze tegemoet te komen.

 

OCMW

De positionering van het OCMW is een eerste determinante van haar beleidsoptreden:

  • Het OCMW opereert op het lokaal beleidsniveau hetgeen zich in het bijzonder onderscheidt door de mogelijkheid diverse sectoriële beleidsdomeinen te integreren op maat van de burger. Het OCMW is een typische eerstelijnsdienst en moet zich ook als dusdanig gedragen
  • Op dit niveau is de positie van het OCMW slechts uniek voor die taken die de wetgever haar heeft opgedragen. Een aantal andere sociale taken daarentegen kunnen eveneens opgenomen worden door de gemeente, een aantal hogere overheden, alsook door particuliere organisaties
  • Het OCMW is als lokaal bestuur slechts bevoegd voor de bevolking die verblijft binnen de gemeentelijke gebiedsomschrijving of voor die personen die op basis van de wet aan de gemeente worden toegewezen (cfr. onderstandsdomicilie, spreidingsplan politieke vluchtelingen). Dit is een opmerkelijk onderscheid met sommige particuliere organisaties en hogere besturen die zich zonder enig bezwaar grensoverschrijdend kunnen engageren.

Een overschrijding van de gebiedsomschrijving is echter verdedigbaar op basis van overeenkomsten, wanneer blijkt dat de baten ten gunste van de eigen bevolking opwegen tegen de directe kosten die dit meebrengt.

 

ALGEMEEN DOEL

Dit doel wordt zo mogelijk gehandhaafd tot het eind van de huidige legislatuur. Een dergelijk algemeen doel kan slechts gerealiseerd worden door een jaarlijkse bijsturing van het beleid in de zin van de definitie, zo mogelijk per functie.

 

DE SOCIALE BEHOEFTEN

Dit neemt niet weg dat aanverwante problemen (economische, ecologische, medische,...) geen aandacht kunnen krijgen wanneer zij een grote invloed zouden hebben op het sociale.

 

MAXIMAAL HERKENNEN

Op sociale behoeften kan slechts ingespeeld worden wanneer deze in eerste instantie herkend worden als mogelijke behoeften.

In tweede instantie dienen de aldus herkende behoeften door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn erkend te worden als een sociale behoefte die door het OCMW kan en mag opgenomen worden. Dit hangt nauw samen met de positionering van het OCMW , de ter beschikking staande middelen, de door het OCMW uit te stippelen beleidsprioriteiten,...


EFFECTIEVE

Derwijze dat het gewenste resultaat inzake bejaardenbeleid, bestrijding van kansarmoede, kinderopvang e.d. bereikt wordt. Dit impliceert dat in een aantal gevallen het OCMW toezicht moet kunnen uitoefenen op diensten die door de particuliere sector of door samenwerkingsverbanden verleend worden aan de Beerselse bevolking.


EFFICIËNTE 

Met zo weinig mogelijk middelen de gewenste doelen bereiken.

Dit kan door:

  • slechts in te spelen op die behoeften die door een eerstelijnsdienst dienen aangepakt te worden. Dit veronderstelt dat:
  • meer specialistische ingrepen zo snel mogelijk en met goed gevolg doorverwezen worden naar tweede- en derdelijnsdiensten;
  • de nulde lijn (wat mensen met en voor elkaar kunnen doen, zowel preventief als remediërend) maximaal te bevorderen vanuit het OCMW.
  • rationalisering van de verhouding input/output door:
  • de bestaande initiatieven, zowel vanuit de particuliere als vanuit de overheidssector, zowel binnen als buiten de eigen gebiedsomschrijving, maximaal te benutten in geval deze voldoende garanties bieden voor een kwalitatief bevredigende dienstverlening.
  • slechts initiatieven in de zin van art. 60 par. 6 te nemen nadat de bestaande initiatieven niet meer toereikend zijn omwille van kwantitatieve of kwalitatieve redenen of wanneer deze helemaal niet voorhanden zijn.
  • een strategische terugtrekking van die diensten die op een kwalitatief en kwantitatief bevredigende manier vanuit de omgeving verzorgd worden ten gunste van het eigen cliënteel. De strategische terugtrekking duidt op het feit dat het OCMW op permanente wijze de doelmatigheid en desgevallend ook de efficiëntie (in geval OCMW-middelen worden ingezet) kan bewaken van deze ‘uitbesteding’.


KLANTVRIENDELIJK

Zelfs de grootst mogelijke efficiëntie en effectiviteit impliceert niet noodzakelijk klantvriendelijk werken. Omdat dit meer en meer tot de cultuur gaat behoren, ook van besturen, schrijven we dit expliciet in en houden ons dit voor als een permanent te verwezenlijken opgave.

 

Openingsuren & contact

OCMW

adres
Torleylaan 131654 Huizingen
tel.
02 356 73 18
fax
02 356 25 90
e-mail
info@ocmwbeersel.be