Algemene visie

Een versteende vallei?

België wordt gekenmerkt door verstedelijking en versnippering en staat voor een aantal maatschappelijke uitdagingen. De ruimtelijke structuur van België wordt omschreven als een stedelijke nevel, waarbij het onderscheid tussen stad en platteland nog nauwelijks zichtbaar is. Conflicten tussen stad en vallei worden hierdoor steeds groter.

Ook al is de verstedelijking duidelijk aanwezig, toch vind je nog een aantal fragmenten van open ruimte zoals valleien, bossen,… De suburbanisatie en fragmentatie van Vlaanderen doet het belang van een kwalitatieve open ruimte en een meer samenhangende verstedelijking toenemen. De ontwikkeling van restgebieden kan hierin een belangrijke rol spelen.

De Gemeenveldsite is één van deze vele potentiële ruimtes. Doordat de randen van het gebied en de ontwikkelingen in de omgeving een enorme druk uitoefenen op deze zone, lijkt het of deze zone langsheen de Molenbeekvallei geen ‘zuurstof’ meer krijgt.

Daarom is het belangrijk aandacht te hebben voor deze groene oase. Door het bewaren van de open ruimte, een doordacht ruimtegebruik en een kwalitatieve invulling van de Gemeenveldsite wenst de Gemeente Beersel een aangename en multifunctionele ruimte te ontwikkelen met aandacht voor natuur en ecologie.

 

Algemene visie: ontwikkeling van een recreatieve open ruimte

Uit analyses blijkt dat de Gemeenveldsite, zowel door de specifieke terreinkenmerken als door de omgevingskenmerken en de ligging, de potentie bezit om ontwikkeld te worden tot een recreatieve open ruimte.

In de huidige toestand ligt de Gemeenveldsite, gelegen langs de Molenbeek, eerder geïsoleerd t.o.v. de kern van Alsemberg als een gevolg van de huidige ‘ontoegankelijkheid’. Op de site zelf vormen de verschillende openbare gebouwen een entiteit op zichzelf, bestaat de open ruimte uit een eentonig oud voetbalveld en is de oude Volvo-site opgeslorpt door een broekbos.

Het doel is de Gemeenveldsite op te vatten als een groene recreatieve open ruimte langsheen de Molenbeek, waarbij de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid moeten versterkt worden. Dit wil ook zeggen dat de recreatieve invulling van deze zone moet samengaan met bescherming en versterking van de ecologisch waardevolle Molenbeek.

 

Autoloos park

Het belang van de verbindingen op de Gemeenveldsite beperkt zich niet enkel tot het terrein op zich, maar staat ook in relatie met de omgeving.

Vanuit een economisch en een ecologisch standpunt werd er gekozen alle parkeerplaatsen te centraliseren en het bestaande aantal parkeerplaatsen te behouden en niet uit te breiden. Doorgaand auto verkeer zal geweerd worden uit de kern van de site.

De Gemeenveldsite vormt een belangrijke ‘stapsteen’ in het recreatieve netwerk van de Molenbeek. Daarom krijgen fietsers en voetgangers voorrang. Nieuwe verbindingen tussen beide oevers van de Molenbeek zullen de zachte mobiliteit optimaliseren.

 

Patrimonium

Een gepaste invulling van de verschillende gemeentelijke gebouwen zal de draagkracht van het gebied versterken. Gezien de ligging vormt de Gemeenveldsite de ideale uitvalsbasis om te leren, creëren en inspireren. Door renovatie, nieuwbouw en herbestemming wil de gemeente Beersel tegemoet komen aan de wensen en noden van de bevolking en de site een hedendaagse uitstraling geven.

Een gevarieerd aanbod aan cultuur, onderwijs en ontspanning zal de Gemeenveldsite opnieuw leven inblazen.

 

Multifunctioneel park

De Gemeenveldsite omvat een aantal openbare gebouwen die momenteel een entiteit op zich vormen. Door deze gebouwen te renoveren, andere functies te geven en een buitenruimte aan te bieden wil de gemeente Beersel de gebouwen met elkaar gaan verbinden. Hierdoor zal de site als één geheel gaan functioneren.

Centraal komt er een grote multifunctionele groene open ruimte, bruikbaar voor allerhande activiteiten en evenementen. Het is de bedoeling deze zone geen claims op te leggen en multifunctioneel te gaan gebruiken.

Hierdoor zal de beleving van de vallei een gevarieerd beeld opleveren waardoor de ervaring telkens anders zal zijn. Deze verhoogt de leefbaarheid en biedt kansen om te ontspannen en te vertoeven in een gezonde omgeving.

 

Ecologisch park

De gemeente Beersel wil het landschap, de natuur en de vallei van het hele gebied veiligstellen voor de komende generaties. Door de open ruimtes te beschermen, te verbinden en meer toegankelijk te maken stijgt het maatschappelijk belang en de leefbaarheid van deze open ruimte. Ook de levenskwaliteit van het omliggende stedelijke weefsel wordt op die manier positief beïnvloed.

 

Het is daarom belangrijk het aanwezige natuurlijke potentieel te beschermen en te versterken. De Gemeenveldsite zal een overwegend groen karakter krijgen met aandacht voor ecologie in combinatie met zachte recreatie. Waterbeheer en –opvang krijgen een kans zonder bedreigend te zijn.

 

De gemeenveldsite, een grote, open en groene ruimte waar iedereen kan genieten, creëren, inspireren, leren en spelen.