Aluminium kadertent

Verhuur of ter beschikking stellen van de aluminium kadertent.

Voor wie

Volgende gebruikerscategorieën kunnen, mits betaling van de huurprijs, één weekend per jaar gebruik maken van de kadertent:

  • Organisators van wijkfeesten en kermissen erkend door het Schepencollege;
  • Gemeentelijke adviesraden van Beersel;
  • Erkende Beerselse verenigingen met zetel in Beersel met uitzondering van deskundigen en van de instellingen met professionele werking.

Hoe aanvragen

De aanvragen gebeuren bij voorkeur via onderstaand E-loket formulier en dit minstens 2 en maximum 12 maanden voor de datum van de geplande activiteit.

Kostprijs

De huurprijs van de aluminium kadertent bedraagt € 935,00 inclusief vloer, basisverlichting van 6 TL-armaturen, noodverlichting, pictogrammen, 1 brandblusser schuim en 1 brandblusser CO2.

De gebruiker is verplicht een verzekering 7 dagen "alle risico's" af te sluiten gedurende de uitleenperiode.
Hiervoor kan de aanvrager:

  • intekenen op de gemeentelijke polis
    € 248,00 (exclusief vloer)
    € 250,00 (inclusief vloer)
  • een verzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze op voorwaarde dat de waarborgen minstens gelijk zijn aan deze van de gemeentelijke polis.

Het contract dient te worden voorgelegd bij levering van de kadertent.

Afhandeling

Alle gebruikerscategorieën dienen minstens één maand voor de geplande activiteit de gebruikersvergoeding te betalen door overschrijving op de rekening van de gemeente Beersel.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het Schepencollege de aanvrager toestemming verlenen om de gebruikersvergoeding binnen een termijn van 2 weken na de geplande activiteit te betalen.

De borgsom van € 600,00 dient één maand voor de activiteit gestort te worden op de rekening van de gemeente Beersel. De borgsom zal uiterlijk 6 weken na de activiteit teruggestort worden mits afhouding van de kosten van aangerichte schade.

Indien de huurder de huurovereenkomst verbreekt vóór de 14de dag vóór de activiteit, blijft de helft van de huurprijs eigendom van de gemeente ten titel van schadeloosstelling.

Indien de huurder de huurovereenkomst verbreekt tijdens de laatste 14 dagen vóór de activiteit, blijft de hele huurprijs eigendom van de gemeente ten titel van schadeloosstelling.

Regelgeving

De kadertent kan enkel gehuurd worden voor activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Beersel.
Met andere gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant kan het Schepencollege akkoorden sluiten tot het wederzijds gebruiken aan dezelfde voorwaarden van mekaars kadertent.

De kadertent wordt niet verhuurd in de maanden januari, februari, juli, augustus en december.

Het opstellen en afbreken van de kadertent gebeurt steeds op een werkdag tijdens de diensturen.
De aanvrager stelt 2 personen ter beschikking die de personeelsleden van de gemeente helpen bij het in- en uitladen van de plankenvloer van de kadertent.

Bij regenweer helpen voornoemde personen tevens met het ophangen van de zeilen in de gemeentelijke loods zodat deze kunnen drogen alvorens op te bergen. De namen van deze personen dienen vermeld te worden op het aanvraagformulier.

Indien deze voorwaarden bij het opstellen niet worden nageleefd, dan zal de kadertent niet worden opgesteld.
Indien deze voorwaarden bij het afbreken niet worden nageleefd, dan blijft de waarborgsom eigendom van de gemeente ten titel van schadeloosstelling én wordt de vereniging voor het volgende kalenderjaar uitgesloten voor reservering van de kadertent.

Uitzonderingen

De kadertent wordt op initiatief van het Schepencollege kosteloos geplaatst op gemeentelijke activiteiten (jaarmarkten, jumelagefeesten, Kasteelfeesten,...).

E-loket