Bekendmaking tot definitieve vaststelling voor het gedeeltelijk verleggen van voetweg nr. 19 te Huizingen

do 08 oktober 20
Het college brengt ter kennis dat de gemeenteraad in zitting van 30 september 2020 heeft beslist het ontwerp-rooilijnplan voor de gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 19 te 1654 Huizingen opgemaakt door J. Cardoen van studiebureau D+A Consult dd 30 maart 2020 definitief vast te stellen.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beersel brengt ter kennis dat de gemeenteraad van de gemeente Beersel in zitting van 30 september 2020 heeft beslist het ontwerp-rooilijnplan voor de gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 19 te 1654 Huizingen opgemaakt door landmeter-expert Jolanda Cardoen van het studiebureau D+A Consult dd 30 maart 2020 definitief vast te stellen.

De huidige ligging van de voetweg nr. 19 te 1654 Huizingen blijft behouden tot de voetweg nr. 20 te 1501 Buizingen ook gedeeltelijk verlegd is zodat de verbindingsmogelijkheid via het intergemeentelijk wegennetwerk gegarandeerd blijft.

Het gemeenteraadsbesluit en het rooilijnplan met bijhorende dossierstukken liggen voor ieder ter inzage, tijdens de kantooruren, op het gemeentehuis - domein Rondenbos - Alsembergsteenweg 1046 - 1652 Alsemberg (dienst “Openbare Werken”).

Hogergenoemde dossierstukken kunnen hieronder geraadpleegd worden via downloads.

 

Beroepsprocedure tegen een gemeentelijk rooilijnplan en tegen de opheffing van een gemeenteweg

  • 1. Tegen het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan overeenkomstig artikel 17 van het decreet houdende de gemeentewegen, § 5, of tegen het besluit van de gemeenteraad tot opheffing van een gemeenteweg overeenkomstig artikel 21, § 5, kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de beslissing in beroep.

Het beroep leidt tot de annulatie van het bestreden besluit of tot de afwijzing van het beroep op grond van de onontvankelijkheid of de ongegrondheid ervan.

  • 2. Het beroep, vermeld in paragraaf 1, kan door de volgende belanghebbenden worden ingesteld:

1° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, of elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de beslissing tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan of de opheffing van de gemeenteweg;

2° het college van burgemeester en schepenen van de aanpalende gemeenten, op voorwaarde dat het nieuwe, gewijzigde, verplaatste of op te heffen wegdeel paalt aan de gemeentegrens en deel uitmaakt van een gemeentegrensoverschrijdende verbinding, en voor zover de gemeente in kwestie tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht;

3° de deputatie en de leidend ambtenaar van het departement of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde, op voorwaarde dat ze tijdig advies hebben verstrekt of ten onrechte niet om advies werden verzocht.

  • 3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag nadat de beslissing overeenkomstig artikel 22, tweede en derde lid, werd betekend.

De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en met een beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan het college van burgemeester en schepenen.

  • 4. In de gevallen, vermeld in paragraaf 2, 1°, is bij het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid het bewijs gevoegd dat een dossiervergoeding van 100 euro betaald werd.
  • 5. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt het volledige dossier of een afschrift daarvan onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift aan het departement.
Nieuwsoverzicht
bekendmaking definitieve vaststelling

Openingsuren & contact

Openbare werken - infrastructuur

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
infrastructuur@beersel.be