Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nieuw politiereglement vanaf 1 januari 2020

vr 08 november 19
Het politiereglement van politiezone Zennevallei (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw) wordt vernieuwd en zal in voege treden vanaf 1 januari 2020.

Vanaf die datum zal u het nieuwe reglement op onze website kunnen raadplegen. Tot die tijd is het huidige reglement nog van kracht (onder voorbehoud van de goedkeuring van de Gouverneur van Vlaams-Brabant).

Enkele nieuwigheden:

Sigarettenpeuken

De uitbaters van een horecazaak worden verplicht ter hoogte van de ingang of rokerszone een systeem te voorzien voor het doven en wegwerpen van sigarettenpeuken.

Verbod op wegwerpbekers

Het serveren van drank in bekers voor eenmalig gebruik bij evenementen is verboden,  tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.

Aanklampen verboden

Het is verboden de voorbijgangers op de openbare plaats aan te klampen.
Het is eveneens verboden voor handelaars of restauranthouders alsook voor personen die ze tewerkstellen cliënten aan te spreken of te roepen teneinde ze aan te sporen om naar hun zaak te komen.

Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten op openbare plaatsen

Het is verboden op openbare plaatsen, op voor het publiek toegankelijke plaatsen en op privaat domein schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen of te bezitten indien de handel of het bezit gericht is op het oneigenlijke gebruik van het middel met als doel het bekomen van een roeseffect.

Het is verboden op openbare plaatsen alcohol te consumeren zonder toelating van de bevoegde overheid.

Vuurwerk

Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de openbare plaats als op private domeinen, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken te laten ontploffen en wensballonnen op te laten. In afwijking van het voorgaande is de burgemeester ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om bij uitzonderlijke gebeurtenissen en op een beperkt aantal plaatsen vuurwerk af te steken of knal- en rookbussen te laten ontploffen. De aanvraag moet schriftelijk en minstens 30 kalenderdagen voor de geplande datum ingediend worden. Private evenementen kunnen nooit als uitzonderlijke gebeurtenis worden beschouwd.

Drones

Het laten opstijgen van drones op het openbaar domein kan enkel met mits voorafgaande melding aan de burgemeester. 

Dieren op evenementen

Het is verboden om in gevangenschap gehouden dieren en vogels tentoon te stellen, er mee te paraderen of om deze dieren op welke wijze dan ook te betrekken bij openbare evenementen zonder toelating van het college van burgemeester en schepenen.

Aanpassing sluitingsuur Horeca

Het sluitingsuur voor horecazaken in Beersel (herbergen, dansgelegenheden en in het algemeen alle plaatsen toegankelijk voor het publiek waar men drank verkoopt) en alle evenementen en andere openbare gelegenheden is 1 uur.

Uitzonderingen op het sluitingsuur:

- Iedereen kan een gelegenheidstoelating aanvragen om een uitzondering te bekomen op de sluitingsuren. De aanvraag moet gemotiveerd zijn door het uitzonderlijk karakter. De burgemeester beslist dan of een uitzondering toegelaten wordt. 

- Het college van Burgemeester en schepenen kan aan de uitbater van een horecazaak een bestendige toelating geven om de zaak of instelling open te houden tot maximum 05u. 

De aanvraag voor een bestendige toelating dient tenminste 45 kalenderdagen vooraf schriftelijk te gebeuren. De bestendige toelating is geldig voor de periode bepaald in de toelating, met een maximum van één jaar en kan beperkt worden tot bepaalde dagen. De bestendige toelating kan verlengd worden met een periode van 1 jaar op schriftelijke aanvraag van de uitbater.

Nieuwsoverzicht
Politie Zennevallei

Openingsuren & contact

Gemeentelijke administratieve sancties

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 15
e-mail
info@beersel.be