Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Captatieverbod ecologische kwetsbare waterlopen

do 18 juli 19
Naar aanleiding van de aanhoudende droogte is het vanaf 19/07/2019 in alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde verboden om water te capteren.

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen.

 

De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende
waterlopen dreigen droog te vallen.


Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde
habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

 

Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie op 16/07/2019 geadviseerd voor een
captatieverbod (onttrekken van water door landbouwers en bedrijven) in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het niet nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen.

 

Op basis van dit advies heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om een
captatieverbod vanaf 19/07/2019 in te stellen op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op
Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.

 

 

Voor de waterlopen in het beheer van de Vlaamse Waterweg zijn captaties enkel toegelaten op de daartoe geselecteerde punten die te vinden zijn op de website

De reeds geldende meldingsplicht en vergunningsplicht blijven onveranderd. Zie

Meer info? https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie.

 

 

Q: Welke maatregelen zijn van kracht met het politiebesluit van 18 juli 2019?

A: Voor alle waterlopen in Vlaams-Brabant geldt er vanaf 19 juli 2019 een captatieverbod, behalve voor Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde. Tot de opheffing van het besluit mag geen water worden onttrokken uit deze waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. Het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is eveneens toegelaten.

 

Q: Waarom is deze maatregel nodig?

A: Deze maatregel is nodig om de goede ecologische toestand van de waterloop te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan door bijkomende afname van water. Als het debiet of de hoeveelheid water in de waterlopen verder achteruit gaat, ontstaat er o.m. een zuurstofgebrek waardoor vissen sterven en/of het leven in het water structureel wordt verstoord. Soms wordt de maatregel ook toegepast om voldoende water aan een stroomafwaarts gelegen captatiepunt voor de productie van drinkwater te kunnen blijven verzekeren.

 

?Q&A 

Q: Waar kan ik de besluiten die momenteel van toepassing zijn voor de provincie Vlaams-Brabant terugvinden?

A: U kunt de besluiten nalezen op de website van de gouverneur van Vlaams-Brabant.

https://www.gouverneurvlaamsbrabant.be/home.

 

Q: Op basis waarvan wordt dergelijk besluit genomen?

A: Tijdens de zomerperiode volgt de droogtecommissie de stand van zaken m.b.t. de droogte en het risico op waterschaarste nauwgezet op. Deze droogtecommissie adviseert de provinciegouverneur. De provinciegouverneur kan op zijn beurt een provinciaal droogteoverleg organiseren. In dit overleg zetelen vertegenwoordigers van de verschillende waterbeheerders, de landbouw en de visserij en de drinkwatermaatschappijen. Het is op basis van het advies van dit overleg dat de gouverneur het politiebesluit heeft uitgevaardigd.

 

Q: Wat betekent het captatieverbod uit waterlopen?

A: Dit is een verbod op het capteren (onttrekken) van water door landbouwers en bedrijven uit waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. Het water dient dan ook gebruikt te worden door het vee op het perceel in kwestie. Het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is eveneens toegelaten.

 

Q: Wat is aanmaakwater voor gewasbescherming?

A: Gewasbeschermingsmiddelen worden in hoge concentratie verkocht en moeten met water aangelengd worden alvorens ze mogen ingezet worden. Dit water is het “aanmaakwater”.

 

 

Nieuwsoverzicht
Water

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 36
fax
02 359 17 18
e-mail
milieu@beersel.be