Milieuraad

De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief.

De samenstelling en de werking kaderen binnen de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest.

In de milieuraad zetelen de Beerselse milieu- en natuurverenigingen en vertegenwoordigers uit alle geledingen van de maatschappij (socio-culturele verenigingen, beroepsverenigingen, geïnteresseerde inwoners).

De milieuraad vergadert minimaal 4 maal per jaar. De zittingen zijn niet openbaar, maar alle adviezen en verslagen van de milieuraad liggen ter inzage op de dienst Leefmilieu.