Lokaal Overleg Kinderopvang & Opvoedingsondersteuning

Het LOKO (Lokaal Overleg Kinderopvang & Opvoedingsondersteuning) brengt iedereen samen die in onze gemeente met de opvang van jonge kinderen bezig is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden. Het LOK geeft advies aan het lokaal bestuur (gemeente en OCMW) over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

 

Het LOKO is samengesteld uit :

 

Stemgerechtigde leden:

  • een vertegenwoordiging van de lokale actoren kinderopvang: al wie plaatselijk een functie vervult in de opvang van kinderen en al wie invulling geeft aan de vrije tijd van kinderen voor en zolang ze naar de basisschool gaan. 
  • een vertegenwoordiging van de gebruikers: al wie plaatselijk een beroep doet op kinderopvang en behoefte heeft aan kinderopvang of een vertegenwoordiger van een organisatie die representatief is voor gebruikers inzake kinderopvang

Niet-stemgerechtigde leden:

  • een afgevaardigde van Kind en Gezin
  • de bevoegde schepenen: voorschoolse - en buitenschoolse kinderopvang 
  • gemeentelijke ambtenaren, aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen

 

Meer informatie over kinderopvang? Klik hier.

Openingsuren & contact