Lokale economie (BALE)

De “Beerselse Adviesraad Lokale Economie”, ook wel “BALE” genoemd is de gemeentelijke adviesraad voor de plaatselijke ondernemers en het economisch beleid.

Deze adviesraad handelt vanuit het belang van de lokale economie in Beersel. Alle leden van de adviesraad dragen hiertoe bij vanuit hun persoonlijke ervaring zonder afbreuk te doen aan het algemeen belang. Daarnaast heeft de adviesraad lokale economie tot doel: 

  • De gemeente te adviseren bij alle aangelegenheden die betrekking hebben op het plaatselijk economisch beleid en de plaatselijke middenstand, hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief.
  • De nodige initiatieven te nemen of te ondersteunen, die kunnen bijdragen tot een betere informatie, voorlichting, bijscholing van middenstanders.
  • Een coördinerende of ondersteunende rol te spelen bij allerlei acties en initiatieven ter promotie van de ondernemingen.
  • Te fungeren als spreekbuis en belangenverdediger van de lokale ondernemingen naar de gemeente toe.

  

  

STATUTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT