Gemeenteraadscommissie

Overeenkomstig artikel 39 uit het gemeentedecreet heeft de gemeenteraad de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking opgericht (GR 27 februari 2013). De commissie waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en Extern Verzelfstandigde Agentschappen uit de gemeente.

 

Bij huishoudelijk reglement werd het aantal commissieleden vastgesteld op negen. De mandaten zijn evenredig verdeeld over de verschillende fracties in de gemeenteraad. Ten gevolge van deze evenredige verdeling zijn twee fracties niet vertegenwoordigd in de commissie. Overeenkomstig het decreet hebben beide fracties een raadslid aangewezen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt. De gemeenteraadscommissie vergadert (vanaf 2014) drie keer per jaar.