Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening adviseert het College of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen worden genomen.

De voornaamste taken van de gecoro liggen op het vlak van planning: zo wordt de commissie verschillende malen geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de gecoro advies.

Tot slot kan de gecoro op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.

Aan elk van de politieke fracties zetelend in de gemeenteraad, wordt een uitnodiging gestuurd bij het organiseren van een openbare vergadering van de Gecoro. 

  

  

Huishoudelijk Reglement